BAGAJE

1. Se admit gratuit la transport 50 kg de bagaj de fiecare persoana (ÎN LIMITA A 3 BAGAJE DE PERSOANA). În cazul în care o persoana are mai mult bagaj de cât limita maximă admisă gratuit la transport, atunci diferenta se va taxa cu 1.5euro/kg. În cazul în care un bagaj cântareste mai mult decât limita maxima admisă gratis la transport, diferenta se va plăti, indiferent dacă sunt mai mulți călători cu acel bagaj.

2. Copiii între 2 și 11 ani au dreptul la transportul de 20 kg de bagaj gratuit.

3. Pentru cantitățile ce depășesc greutatea admisă gratuit la transport, se va percepi suma de 1,5€/kg.

4. Din motive de siguranță nu sunt admise la transport materiale explozive, muniții, artificii, materiale iritante, gaze comprimate (butan, propan, oxigen), lichide inflamabile (acetonă, benzină, etc.) și toate celelalte articole menționate care sunt interzise prin hotărârile in vigoare.

5 Clientul are dreptul de a trimite transportatorului informări, semnalări, instanțe și sugestii precizând propriile păreri/reclamații, adrese și orice alte elemente utile pentru individuarea cât mai precisă a evenimentelor și a circumstanțelor in care s-a petrecut evenimentul.

5.1 În cazul în care un pasager dorește sa facă o reclamație, acesta are obligația sa o facă în termen de trei luni de zile de la data la care s-a intâmplat evenimentul sau de la data la care trebuia sa i se ofere serviciul.

5.2 În termen de o lună de zile de la data primirii reclamației, transportatorul are obligația de a-i raspunde clientului dacă reclamația este intemeiată, respinsă sau în curs de rezolvare.

6. Bagajele vor fi eliberate numai purtătorului de tichet, iar in cazul coletelor primite, pe baza de act de identitate (BI, pașaport) și semnătura.

7 Pierderea și deteriorarea bagajului trebuie anuntată imediat, în momentul primirii bagajului, în cazul în care pierderea sau deterioararea este evidentă, sau în maxim trei zile, dacă este vorba de pierderi sau avarii neevidente la momentul respectiv.

7.1 Conform art. 7 din Regulamentul European nr. 181/2011, în caz de pierdere sau deterioare a bagajului înregistrat, transportatorul este responsabil de pierderea sau deteriorarea bagajului și are obligația de a despăgubi pasagerul în limita maximă de 6,20 euro/kg sau mai mult, în funcție de valoarea declarată de pasager la momentul îmbarcării, doar dacă demonstrează că deteriorarea și pierderea bagajului a fost cauzată de transportator.

8 În cazul în care bagajul inregistat are o valoare mai mare de 100 de euro, pasagerul are obligația de a declara în momentul îmbarcării, valoarea bagajului și să plătească o taxă suplimentarț de 5% din valoarea declarată.

8.1 În lipsa unei declarații conform art. precedent, responsabilitatea transportatorului se limitează la valoarea indicată la punctul 7.

9. Transportatorul nu este responsabil pentru deteriorarea obiectelor și bunurilor înterzise la transport care sunt introduse în bagajul înregistrat, și nici pentru articolele fragile sau perisabile, pentru obiecte care au o valoare specială cum ar fi bani, bijuterii, argintărie, metale prețioase, titluri de valoare, garanții ori alte valori, chei, documente de afaceri, pașapoarte și orice alte documente de identitate ori esantioane care sunt incluse în bagajele înregistrate, cu sau fară știrea transportatorului.

10. Transportatorul nu este răspunzător pentru nici o daună rezultată din nerespectarea oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerințe impuse de un organism guvernamental.

11. Responsabilitatea transportatorului se limitează la durata transportului. În ceea ce privesc bagajele și obiectele nedeclarate transportatorului, acesta din urmă nu este responsabil de pierderea sau deteriorarea lor, cu exceptia cazurilor în care pasagerul demonstrează ca acestea au fost cauzate din motive imputabile transportatorului.

12. Este strict interzisă introducerea în bagaje de bunuri ce pot provoca daune, ca de exemplu mărfuri sau substante periculoase și nocive, materiale inflamabile și lichide în general. În caz de violare a acestor cerinte în momentul îmbarcarii, societatea își rezervă dreptul de a refuza transportul.

13. În cazul nelivrării (dar nu în cazul nelivrării în întregime) către pasager a bagajelor înregistrate, precum și în cazul producerii unei daune asupra unei părți (dar nu în intregime) a acestor bagaje, răspunderea transportatorului va fi redusă proporțional în baza greutății bagajelor, indiferent de valoarea parțială a porțiunii deteriorate sau a bagajului în întregul său. În cazul în care greutatea bagajului pasagerului nu este inregistrată pe tichetul de bagaj, se consideră că greutatea acestui bagaj inregistrat nu depaseste greutatea admisă gratuit la transport corespunzător țării de destinație, proporțional cu numarul bagajelor admise gratuit la transport.

BILETE

 

1. Biletul este nominal și nu poate fi cedat altor persoane.

2. Călătorul care deține un bilet dus-întors, cu dată de întoarcere nestabilită (open), este obligat sa rezerve călătoria de întoarcere cu cel puțin 10 zile înainte de data efectuării acesteia. Data călătoriei de întoarcere trebuie stabilită la biroul de rezervări.

3. Călătorul va fi acceptat in limita locurilor disponibile.

4. Biletul GRATUIT este nominal şi se acordă după prezentarea tuturor chitanțelor.

5. Biletele se pot cumpăra şi la îmbarcare.

6. Orice renunțare la biletul de călătorie, se va anunța cu minim 72 de ore inaintea plecării. În această situație se va reține 20% din contravaloarea biletului de călătorie neutilizat. Pentru biletele dus-întors se va reţine 30% din contravaloarea biletului de călătorie ÎNTORS, dacă s-a efectuat călătoria DUS. În caz de renunțare dupa termenul de mai sus, nu se mai acordă nici o restituire. Orice modificare a destinaţiei de călătorie se va face fară penalizare. După data şi ora programată pentru plecare, biletul devine neutilizabil.

7. Biletele pierdute, furate, distruse sau deteriorate nu pot fi înlocuite sau rambursate.

CONDIȚII DE TRANSPORT

 

1. Transportatorul se obligă să depună eforturi pentru a transporta pasagerul și bagajele cu promptitudine.

2. Călătorii se vor prezenta pentru îmbarcare cu 30 de minute înainte de ora de plecare pentru întocmirea formalităților de imbarcare.

3. Orice amânare la biletul de călătorie anunţată cu 72 ore înaintea plecării, se va face fără penalizare. Cu mai puţin de 72 de ore înainte de data şi ora programate pentru plecare, dar nu mai tîrziu de data şi ora plecării autocarului, înscrise pe bilet, modificarea se va face cu aplicarea unei penalităţi de 10% din contravaloarea biletului de călătorie. Reprogramarea călătoriei este permisă de 2 ori: o dată fară penalizare şi a doua oară cu penalizare de 10%. Orice reprogramare trebuie anunţată cu 72 de ore înainte de data plecării. După modificarea datei de călătorie, orice restituire se face cu o penalizare de 75% din valoarea biletului neutilizat, cu respectarea perioadei de timp de minim 72 ore înainte de data şi ora plecării.

4. Pentru biletele promo, reprogramarea călătoriei nu este posibilă. Valabilitatea biletului promoţional poate să fie extinsă până la 6 luni (dus-întors) cu plata diferenţei de tarif. La biletul promo de DUS, restituirea NU ESTE POSIBILĂ. La biletul PROMO de DUS-ÎNTORS restituirea este posibilă doar dacă se renunţă integral la călătorie şi se aplică o penalizare de 20%. Cererea de restituire trebuie prezentată în scris cu cel puţin 72 de ore înainte de data şi ora plecării.

5. Orice restituire se acordă numai titularului de bilet cu prezentarea actului de identitate.

6. Nici o plecare în cursă nu poate fi amânată (întarziată) din cauza întârzierii călătorilor. În cazul neprezentării călătorilor pentru plecare, transportatorul dispune de loc în interesul său.

7. Asigurarea medicală ESTE RECOMANDATĂ dar nu este inclusa în prețul biletului

8. Transportatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe călătoria şi debarca în prima stație de pe traseu, fară drept de despăgubire ulterioară, pasagerii în stare de ebrietate, sub influența narcoticelor, cu comportament violent, imoral, indecent, etc.

9. Transportatorul nu îşi asumă răspunderea cu privire la documentele de trecere a frontierei, necorespunzătoare sau incomplete. În cazul întreruperii călătoriei din vina călătorului (inclusiv întoarcerile din VAMĂ) biletul de călătorie îşi pierde valabilitatea, iar contravaloarea biletului nu se restitue.

10. Transportatorul nu îşi asumă nici o răspundere asupra conținutului si cantității bagajelor, inclusiv raspunderea vamală. Călătorul este obligat sa respecte legislația in vigoare cu privire la acest lucru (N.B. Cantitatea maximă de țigări admisă la transport este de 10 pachete timbrate).

11. Nu se admit la transport animale.

12. Locul înscris pe biletul de călătorie este orientativ.

13. Pe parcursul deplasării, călătorul va păstra asupra lui, la îndemana, biletul în original şi documentul de indentitate.

14. Orele de plecare a maşinilor de transfer sunt condiționate de orele de sosire ale autocarelor.

15. Nu se mănânca în autocar, decât în pauzele care se fac din 4 în 4 ore.

N.B.

Informațiile indicate în acest pliant sunt valabile la data de tipărire a acestuia şi ulterior pot suferi schimbări. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați personalului din agențiile noastre.