+39 049 635 844 / +39 329 836 88 75

Linee

Torino – Suceava / Torino – Iasi

Cagliari – Suceava / Cagliari – Iasi

Portovecchio – Suceava / Portovecchio – Iasi

Rieti – Suceava / Rieti – Iasi

Bari – Suceava / Bari – Iasi

Taranto – Suceava / Taranto – Iasi

Trapani – Suceava / Trapani – Iasi